V.24-Interface

İlk kullanım posta ihtiyaçlarındandır.Bilgi transferi seri olarak yapılır.

Vakum terazisi

Bir numunenin zamana bağlı kütle değişimlerini vakum veya kapalı ortam içersinde bulmak amacıyla özel yapıda dizayn edilmiş bir analitik terazisi.

Varians

Bir ölçme büyüklüğünün alınan ortalama değerinden sapmasının olasılık hesapları ve istatistikte kullanılan değeri.

Vinç terazisi

Bir vinçte asılı olan yükü ölçmek amacıyla kullanılan terazi.

Wagon baskülü

Raylı nakil vasıtalarının tartılması için kullanılan bir ray üzerine monte edilmiş baskül.

Westphal-terazisi

Tek kollu yoğunluk terazisi->Mohr-terazisi

Yaklaşık değer alma hatası

Göstergedeki son sayının yaklaşık değeri alınırken ölçme sonucu veya ölçme değeri üzerinde yapılan hata.

Yan yana getirerek okuma

Tip sistem onaylı bir terazinin skalası üzerinde rakamlarla işaretlenmiş taksimatlarla verilen tartım sonuçlarının hiçbir matematiksel işleme gerek kalmaksızın, ardı ardına gelen sayılarla basit bir şekilde yan yana getirilerek okunabilmesi.

Yardımcı donanım


Ölçme değerlerinin belirtilmesi, aktarılması ve üzerlerinde işlem yapılması için kullanılan ilave, teraziye bağlanmış veya terazi içersinde bulunan tartım sisteminin bir kısmı.

Yardımcı donanımın kontrolu


Ayar kontrolu yapılması gereken yardımcı donanım, örneğin bilgi işlem sistemleri olabilir.

Yardımcı gösterge


Ayar ve ölçüler için esas gösterge yanında kullanılan gösterge.

Yardımcı okuma düzeneği


Tartım sonuçlarını daha büyük doğrulukla okumaya yardım eden düzenek.

Yarı otomatik olarak dengeleyen terazi

Belirli bir yüklemenin dışarısında elle denge durumuna getirmek için müdehale edilebilen ve dengeyi kendiliğnden sağlayabilen terazi.

Yatak

Bıçak yatağı,esnek yatak.

Yaylı daralama


Mekanik terazilerde ibre aralığında sürekli daralama yapmak için kullanılan tertibat.

Yaylı terazi

Yük dengesinin kurulmasında, mbir veya birçok katı cismin elastik deformasyona uğraması sonucu sağlanan düşme, ivmesinin değerine bağlı bulunan bir terazi cinsi.

Yaylı ölçme cismi


Ağırlık kuvvetinin etkimesiyle deforme olarak biçim değiştirebilen yük hücresine ait gövde elamanı.

Yazıcı sistem

Yazılı karakterleri kağıt veya diğer dökümanlar üzerine transfer etmek için kullanılan kaydedici cihazına ait kısım.

Yazılı çıktı

Bir kaydedici kağıdı üzerine yazıcı sistem tarafından basılan tartım sonucu ve diğer bilgiler.

Yazılı çıktı kontrol

Bir tartım sonucuna ait yazılı çıktının, tartıma bozucu faktörlerin karışması halinde durdurularak, sonucun yanlış verilmesini önlemek amacıyla kullanılan tertibat.

Yedek okuma tertibatı


Okuma bakımından hata yapmayı önleyici derecelenmiş skalada veya yedek olarak kullanılan bölüntü değeri muayene sabitinden küçük olan tertibat.

Yedi-segmentli-display

0 dan 9 a kadar olan sayıların veya birkaç başka işaretin yedi tane özel sırada parlak segmentler tarafından yazılması.

Yer baskülü


Serbest olarak duran, bir zemin üzerine inşa edilmesi için kullanılan kantar.

Yerini değiştirerek kullanılan terazi

Kullanım mahalli sürekli değiştirilen terazi yerine yüksüz durumda, bir bölge içersinde tekerlekli masa üzerinde yeri değiştirilebilen terazi.

Yerini değiştirme tartma metodu


Eşit kollu terazide tartılmak istenen numune ile bu numuneyi dengeleyen ağırlık parçasının en az bir defa kefelerdeki yerlerini değiştirmek ve sonucu her iki tartımdan hesaplamak suretiyle yapılan tartma metodu.

Yoğunluk

Bir maddenin yoğunluğu, m kütlesinin V hacmine oranına eşittir.yani p=m/V.

Yoğunluk tayini

Yoğunluk p=m/V formülüne göre kütlenin ve hacmin bulunması ile tayin edilir.

Yoğunluk terazisi

Hidrostatik terazi

Yumurta dizgi makinası


Çeşirli ağırlık sınıflarına göre yumurtaların otomatik olarak dizilmesini sağlayan donatım.

Yük

Bir cismin bir ağırlık kuvveti uygulaması söz konusu olduğunda bu cisim için genel olarak kullanılan kavram.

Yükleme

Bir teraziye konan yükün sebeb olduğu tazyik.

Yük azaltma tertibatı


Yük taşıyıcısı ile tartım mekanizmasının arasındaki bağlantı kuvvetlerini kaldırarak ayrılmasını temin eden tertibat.

Yük dengesi

Yüke ait ağırlık kuvveti ile bunu kompanse eden karşıt kuvvet arasında denge durumunun kurulması.

Yük hücresi

Tartılan cismin uyguladığı ağırlık kuvvetini bir elektrik sinyaline dönüştürerek kütle tayinini gerçekleştiren mekanik, elektronik ölçü büyüklüğü konvertörü.

Yük kaldıracı


Bir terazinin yük taşıyıcısını tutan kaldıraç sistemi.

Yük kefesi


Küçük yük kapasiteli terazilerde tartılan cismin konulduğu kefe.

Yük taşıyıcısı

Terazinin yükü alan veya taşıyan kısmı.

Yüksek/alçak yükleme kontrolu

Bir terazinin yükünden fazla veya az yüklendiğinde sinyal veren düzenek.

Yükseltilmiş çözme gücü seçilerek kullanılan gösterge

Manuel olarak verilen bir komutla geçici olarak d bölüntü değerini e muayene sabitinden daha küçük bir değere değiştiren tertibat.

Yüzdeli skalaya sahip terazi

Yüzdeli olarak taksimatlandırılmış skalası veya göstergesi bulunan terazi.

Zorunlu değer

İzin verilen en büyük ve küçük değer arasında verilen şartlara uygun olarak tesbit edilen değer.

Zorunlu dolum miktarı

Yönetmeliklere dayanarak bir ambalajın sahip olması gereken dolum miktarı.