Negatif sapma

Hazır ambalaj kontrollarında istatistiksel tablolarda kullanılan hazır ambalaj tüzüğü esas alınarak bulunmuş (negatif -) hatalar.

Nem etkisi

Hava nemi hemen bütün yüzeyler üzerinde bir su cidarı oluşturarak cisimle ortam arasında bir denge durumunun kurulmasını sağlar.Nem değişimleri tartılan cismin kütlesinin değişimlerinede neden olduğu için terazi göstergesinde kaymalara sebep olur.

Nem miktarı

Sıvı ve katı maddelerden oluşan bir karışımın tüm kütlesinde bulunan bağıl sıvı miktarı.

Net ağırlık

Tartılan bir objeye ait ambalajın veya taşımada kullanılan düzeneğin (dara ağırlığı) ağırlığının çıkarılmasından sonra bulunan ağırlık.

Newton

Uluslararası (SI) birimler sisteminde 1 kg kütleli bir cisme 1m.s‾² lik ivme kazandıran kuvvetin birimi Newton (birim sembolü N ) olarak adlandırılır.

Nitelikli laboratuar uygulamaları ( Good Laboratory Practice )

Nitelikli laboratuar uygulamaları (GLP) laboratuarda yapılan testlerin planlanması,yürütülmesi ve kontrollarının organizasyonu, laboratuar şartları, testlerin raporları ve dökümantasyonu ile ilgilenmektedir.

Nokta matrisi

Alfa numerik karakterlerin gösterilme biçimi.

Nominal dolum miktarı

Doldurulan ürünün verilen miktarının ambalaj üzerinde gösterilmesi için hazır ambalaj kontrollarında kullanılan kavram.

Numune tartımı

Bir maddenin kütlesinin bir işleme tabi tutulmadan önce tartılarak bulunması.

OIML

Organisation İnternationale de Metrologie Legale ‘in kısaltılmış adı.Uluslararası yasal metroloji organizasyonu her bir ülke ile beraber yasal metrolojide birliği sağlamak, yani ölçü ve ayar yönetmeliklerini çıkartmak için çalışmalar yapmaktadır.

OIML-Standartları

Metroloji ve teknik özellikleri aynı zamanda ayarlama konusunda ölçü aletleri için çıkarılan uluslar arası OIML standartları.

Okuma işareti

Hareket skalası bulunan terazilerde okuma yerini gösteren gösterge sistemine ait kısım.

Okunabilirlik

1. Göstergede veya tartım sisteminde okunan değerlerin en az sayıların yüksekliği ile okunabilirlik sağlanmalıdır.
2. Terazide okunabilen en küçük kütle farkı.

Onay damgası

Muayeneden önce terazinin tip onayının yapıldığına dair damga.

Onay kağıdı

Tip onayı hakkında teknik detayları, ekleri vs.yi bulunduran onay komisyonu tarafından verilen dökümanlar.

Onay komisyonu

Ölçü aletlerinin tip onaylarını veren yetkili metrologlar.

Onarım bakım damgası

Onarım bakım damgası üçgen şeklindeki bir yapıştırma etiketidir.Üst kısımda damgayı veren ölçü ayar dairesine ait tanıma harfi, ortadaki alanda onarım bakım yapılan yer tarafından verilen numara bulunur
En altta bulunan alan onarım bakım tarihi için ayrılmıştır.
Optik olarak okunan sapma
Mekanik terazilerde projeksiyon aygıtı yardımıyla boyasız bir ekran veya parlak bir perde üzerine denge konumu ile birlikte skalanın tümü veya bir kesitinin yansıtılması.

Optik skala alanı

Optik göstergeye sahip mekanik terazilerde sapma alanı.

Orantılı tartı aleti

Yükün onda birine eşit kütle değerine haiz ağırlık parçası ile dengeye getirilen, kolları eşit olmayan terazi.

Orantılı tartma metodları

Terazide sıfır ayarı yapıldıktan sonra tartılacak olan cismin yük taşıyıcısına konulması ve kütlesinin okunması ile yapılan basit tartma.

Ortalama değer

Bir x ortalama değeri; verilen n adet x1,x2,….xn, değerinden gidilerek en büyük ve en küçük değer arasında bulunan bir değer için kullanılan terimdir.

Ortalama değer diyagramı

Hazır ambalaj kontrollarında kontrol kartı üzerindeki rastgele seçilmiş numune ortalam değerlerinin grafik gösterimi için kullanılan kavram.

Otomatik askıya alma(kilitleme)

Otomatik askıya alma tekrarlanabilirliğin daha iyileştirilmesini sağlar ve tartım tertibatı ve buna ait yapı elemanlarını çarpmalara karşı korur.

Otomatik kalibrasyon

Elektronik terazilerde olduğu gibi, ölçme aralığının otomatik olarak ayar edilmesi için kullanılan elektronik sistem.

Otomatik Kontrol Terazisi (OKT)

Eşit dolum miktarına sahip ambalajların istenilen sınırlar içersinde olup olmadığını anlamak için kullanılan (ing. Checkweigher) otomatik terazi.

Otomatik tartım yapmayan terazi

Terazi fonksiyonlarının tartım yapmak için kullanıcı tarafından denetimi ve kontrolü ile çalışan ve personelin bulunmadığı zamanlarda tartım işlemini gerçekleştiremeyen terazi.

Otomatik terazi

Tartımları çalışan personelin yanında bulunmasına gerek kalmadan yapabilen ve terazide karakterize edilmiş bir süreci durmadan yeniden başlatabilen terazi.

Ölçme belirsizliği

Elde edilen bir değerin ölçme belirsizliği, ölçme sonucunun hesaplanmasında kullanılan tek tek değişkenlere ait rastgele hata ile ölçülemediği için bilinmeyen fakat herhangi bir şekilde tahmin edilen sistematik hatayı içermektedir.

Ölçme büyüklüğü

Ölçme sonucu tayin edilen fiziksel büyüklük.

Ölçme büyüklüğü dönüştürücüsü

Bir giriş parametresini başka bir fiziksel büyüklüğe çıkış parametresi olarak elde etmek için kullanılan alet.

Ölçme değeri

Sayısal değer ve birim çarpımı olarak verilen bir terazinin göstergesinden okunan değer.

Ölçme değeri dönüştürücüsü

Analog bir ölçme değerini dijital ölçme değeri olarak okumak, dijital bir değeri analoğa çevirmek için veya kodlanmış bir ölçme değerini başka türlü kodlanmış şekillere dönüştürmek için kullanılan düzenek.

Ölçme değeri transformeri

Giriş veya çıkış ölçme parametrelerinin fiziksel olarak aynı olduğu bir durumda, bir ölçme değerini değiştiren düzenek.

Ölçme hatası

Ölçülen değerden ölçme büyüklüğü gerçek değerinin çıkarılması ile bulunan fark.

Ölçme sensörü

Ölçme büyüklüğünün etkisini genelde üzerinde işlem yapılabilecek bir ölçme değerine çeviren ölçme aletinin parçası.

Ölçme tekniği bakımından test etme

Değişik şartlar altında hata eğrisinin bulunması, standart hata tayininin yapılarak ölçme tekniği bakımından bir ölçü aletinin resmi ayar testinin ayar ve ölçülerde tamamlanması.

Ölçme zamanı

Bir cismin tartılmak üzere terazi kefesine konulduğu andan itibaren, tam doğru olarak tartım sonucunun alınmasına kadar geçen zaman.

Ölçü aletleri için OIML-belgelendirme sistemi

Önemli OIML-standarlarına göre ölçü aletlerinin tip uygunluğu hakkında verilen belgeleri verilmesi, kaydı ve kullanımı için serbest olarak kullanılan bir sistem.

Ölçü aletleri için AT-talimatları

Ölçü aletleri tipine ait AT-tip onayı veya genel olarak AT-ruhsatı için planlanarak, Avrupa topluluğu komisyonu tarafından çıkarılmış olan AT-talimatları.

Ölçülen değeri işaretleme markası

Tartılan cismin bulunan kütlesinin değerini işaretlemek amacıyla, kullanılan ayarlanabilir tertibat.

Ölçüler ve Ayar Tüzüğü (ÖAT)

ÖAT Genel hükümler ile ölçü aletlerinin tiplerine göre düzenlenmiş olan eklerden oluşan ölçüler ve ayar kanununda verilen yetkileri haiz yasal bir düzenlemedir.

Ölçüler ve ayar kanunu

Almanya ‘da metroloji, ölçüler ve ayar alanında kullanılan yasanın kısaltılmış adı.

Ölçüler ve Ayar Dairesi

Ülkenin ölçü ve ayarlar yasasını yaparak, ilgili resmi kontrolları yürüten kuruluş.

Ölü yük

Bir terazinin mekanik sisteminde tüm hareketli kısımlarının toplam kütlesi.

Ön tartım

Daha hassas bir terazi ile tam doğru tartım sonucunu almadan önce, tartılan cismin kütlesini yaklaşık olarak bulmak için yapılan işlem.

Özgül ağırlık

Ağırlık kuvvetinin hacmine oranı ile elde edilen büyüklük için kullanılan eski terim