Jiroskop terazi

Dönen bir topaç şeklindeki cismin presizyonundan faydalanılarak tartım yapan terazi.

Jumper

Bir elektronik devrede belirli fonksiyonları işleme koymak veya çağırmak için kullanılan konnektör.

Kaba dolum

Yük kabı içerisine boşalan tartım ürününün dolum miktarının kaba olarak otomatik terazilerde tartılması.

Kaba gösterge

Çabuk okuma göstergesi.

Kaba tartım

Bir numunenin ilk adımda yaklaşık tartım değerinin bulunması.

Kaba tartım yapan terazi

Doğruluk sınıfı III’e ait, ayar yönetmeliklerine dolayısıyla onay belgelerine haiz olan terazi.

Kademeli metod

Belirli kalibrasyon teknikleri kullanılarak bir terazinin doğruluğunun test edilmesi için maksimum yük kapasitesi ile kademeli olarak kontrolü.

Kaldıraç

Kuvvetlerin ve dönme momentlerinin iletilmesinde kullanılan katı çubuklara denilir.

Kaldıraç kolu

Kaldıraç üzerinde etki eden kuvvetin kaldıracın dönme ekseninden tesir çizgisi üzerindeki dik uzaklığı.

Kaldıraç kolu hatası

Bir kaldıraç veya kaldıraç sisteminin kolların birbirine oranının teorik değerinden olan sapması.

Kaldıraç sistemi

Bir çok ardı ardına veya yan yana çalışan kaldıraç mekanizmasına verilen isim.

Kalibrasyon

Metroloji alanında kalibrasyon, belirli ölçme şartları altında ölçme büyüklüğünün gerçek değeri ile ölçülen değerinin birbiri ile karşılaştırılma işlemidir.

Kalibrasyon ağırlığı

Bir terazinin duyarlılığını ayarlamak üzere kullanılan ağırlık parçası.

Kalibrasyon servisi

Endüstrinin ve diğer kuruluşlara ait kalibrasyon laboratuarlarının akrediyasyonu ve kontrolları için özellikle endüstrinin elinde bulunan standartlarını ve techizatlarını ulusal standarda bağlamak amacıyla çalışan organizasyonlar.

Kalibrasyon terazisi

Özellikle M1 ve F1 sınıflarına ait ağırlık parçalarının kontrollerinde kullanılan ölçüler ve standartalar dairelerine ait hassas teraziler.

Kalite

Bir ürünün istenilen koşulların yerine getirilmesi için uygunluğunu gösteren özelliklerinin ve karekteristiklerinin hepsine verilen ad.

Kalite gözetim

Prosedür, metod, sınır şartları, işlem, imalatı yapılan ürün ve servis hizmetleri, benzer şekilde kayıt analizlerinin tayin edilen kalite şartlarını yerine getirip getirmediklerinden emin olmak için yapılan sürekli gözetim ve kontrol.

Kalite güvencesi

Bir ürünün belli kalite şartlarını yerine getirmesi bakımından önemi haiz uygun bir güvenirliliğin sağlanabilmesi için yapılması gerekli planlanmış ve sistematik olarak yapılan faaliyetlerin tümü.

Kalite kontrol

Kalite yönetimi ve kalite gözetim için kullanılan eski deyim.

Kalite yönetimi

Tayin edilmiş olan kalite şartlarının yerine getirilmesi için kullanılan planlanmış teknikler ve faaliyetler.

Kamuya ait olarak kullanılan tartı aleti

Üzerinde kamuya ait tartımların yapıldığı,yani kişilerin tartılacak eşyaları için kullanılan tartı aleti.Tartım sonucu resmi olarak atanan yeminli kişilerce belgelenir.

Kantar

Yük taşıyıcısına ait askıdaki aksamın yük taşıyıcısı kolunun alt tarafında bulunduğu ve böylece üst taraftaki diğer elemanlar tarafından engelleme olmadan, yüklemenin yapılabildiği tartı aletleri için genel olarak kullanılan adlandırma.

Kantite sayma mekanizması

Otomatik terazilerde tartma ve ölçüm yapmak için kütle birimi cinsinden boşaltılan ürünün sayısını dolayısıyla miktarını gösteren sayma mekanizması.

Kapasite (maks)

Maksimum dara yükünü göze almadan tartım aralığının en üst sınırı.

Kapatma işlemi

Terazi kullanımında her kişinin bilgisi dahilinde ve satıcı tarafından kullanılan piyasa masa terazilerinin kullanım dışı bırakılmasına izin verebilen olanak.

Kararlılık kontrolu

Terazide yük taşıyıcısı üzerine boylamasına aynı zamanda enlemesine olarakta belirli test yüklerini getirerek, kararlılık bakımından kontrol edilmesi.

Karat,metrik

Yalnız kıymetli mücevherlerin kütle tayinlerinde kullanılan kilogramın beş binde birine verilen özel adlandırma.

Karat terazi

Kıymetli taşların tartı değerlerinin metrik karat olarak göstergesinden okunduğu terazi.

Karışım hazırlama

Değişik komponentlerin bir kap içersine katılarak her komponentin ilave edilmesi ile yeniden dara alınarak yapılan tartım işlemi.

Karşılaştırma terazisi

Artı-eksi gösteren terazi.

Kaydedici cihazlar

Bir teraziye ait tartım sonuçlarının kart,liste veya kağıt şeritleri üzerine basarak çıkaran cihaz.

Kayıt şartnamesi

Hazır ambalaj firmaları dolum miktarları şartlarını yerine getirecek şekilde ambalajların üzerine kayıtlarının yapmak ve standart kontrollarda istenildiği takdirde göstermek zorundadırlar.

Kayıtlar

Terazinin hüviyetini daha iyi açıklamaya yarayan bilgi ve özelliklerin hüviyet tanıtım fişi üzerine ve kullanma kılavuzuna yazılması.

Kefe

Küçük terazilerde yük veya ağırlık parçalarının konulduğu terazi kısmı.

Kefe altında tartım

Ekseriyetle hidrostatik tartımlar için kullanılan askıya takılmış veya ayrı olarak uzatılan kefe tertibatı yardımıyla yapılan tartım.

Kefe freni

Analitik terazilerde askı kolunda ve kefede ortaya çıkan salınımları durdurmak için kullanılan düzenek.

Kendiliğinden dengelenmeyen terazi

Denge pozisyonuna ancak elle müdahale edilerek getirilebilen terazi.
Kendi kendine test etme devresi
Özellikle başka bir kontrol devresinin fonksiyonlarının anlamlı arıza ve kontrollarını tanımak için terazi yapısında bulunan elektronik devre gruplarının muntazam fonksiyonlarının kontrolü için kullanılan devre düzeni.

Kendiliğinden dengelenme aralığı

Denge pozisyonuna elle bir müdahale olmaksızın ulaşabilen gösterge veya kaydetme aralığı.

Kendiliğinden dengeye gelen terazi

Denge pozisyonuna elle müdahalede bulunmaksızın kendiliğinden ulaşan terazi.

Kendiliğinden kalibre olma,otomatik

İçersine inşa edilmiş bir ayar tertibatı tarafından terazinin otomatik olarak ayar edilmesi.

Kilit damgalama

Paneli içersine bulunan parçaların müsaade edilmeden açılmaması için ekseri kontrol damgası ile emniyete alınması.

Kilogram

Kilogram temel kütle birimidir.

Kit terazisi

Kütle tayinlerini ayrı bir kap içersinde, vakum ve diğer ortamlarda gerçekleştirmek üzere bir yardımcı donanıma haiz terazi.

Klavye

Belirli fonksiyonların yerine getirilmesi veya alfanumerik ve özel karakterleri girmek için tuşların sistematik olarak dizilmesi.

Kod konvertör (değiştirici)

Kodlanmış bir dijital ölçme değerini başka bir kod karakterine çevirmek için kullanılan konvertör.

Kombine raylı ve kara yolu nakil vasıtaları kantarları

Raylı ve karayolu nakil vasıtalarının tartıldığı kantarlar.

Kompensasyon akımı

Bir mıknatıs alanı oluşturulması için elektromanyetik kuvvet kompensasyonu ile çalışan yük hücresine ait bobinden geçen akım.

Kompensasyon bobini

Bir permanent mıknatıs sisteminin içersinde bulunan bir yük hücresine ait bobin.

Kompensasyon prensibi

Bu şekilde ölçme değeri elde edilmesinde elektromanyetik terazilerde olduğu gibi, yükün ağırlık kuvveti, elektromanyetik olarak meydana getirilen kuvvet ile kompense edilmektedir.

Konfigürasyon file

Terazi elektroniğinde karakteristik dataları kaydetmeye yarayan mevcut bir bellek elemanı.

Kontrol düzeneği

Bir terazide arızaları tanıyarak yok etmeye çalışan düzenek.

Kontrol kartı

Hazır ambalaj kontrollerinde aynı ölçülerde çizilmiş grafik üzerinde, daha önceden hazırlanmış ve deneysel olarak bulunmuş verilerin gösterilmesi için hazır ambalaj kontrollerinin yürütülmesine yardımcı kart.

Kontrol ölçü aleti

Hazır ambalaj kontrollerinde bu amaca uygun olarak kullanılan ölçü aletlerine verilen isim.

Kontrol sınırı

Hazır ambalaj kontrollerinde bir paketin ağırlık sınırını aşmaması veya az olmaması için kullanılan kavram.

Kontrol sınırı yükü

Terazinin ölçme tekniği özelliklerinde sürekli bir değişiklik olmadan alabildiği en büyük statik yüklenme.

Kontrol terazisi

Kütle veya hacme göre bölümlenmiş miktarları, otomatik çalışan terazileri veya doldurma makinelerini kontrol eden terazi.

Konvansiyonel bölüntü değeri

Kütle birimi cinsinden ifade edilen teraziyi ağırlık sınıfı içersinde ayarlamak için yönetmeliklere göre kabul edilen bölüntü değeri.

Konvansiyonel tartım değeri

OIML in 33 nolu tavsiyesine göre tanımı yapılarak ağırlık parçaları için kullanılan değer.

Koruma teknikleri

Cihaz emniyetini ilgilendiren konularda geçerli standartlar.

Koşum

İki kaldıraç arasındaki kuvvetleri ileten kefeler arası bağlantı elemanı.

Köşe yükü kontrolü

Terazi yük kefesi üzerinde merkezden dışarıda, köşelerde yükleme yaparak terazi göstergesinin, yükün dağılımından yeterince bağımsız olduğunun kanıtlanması.

Kullanıcıya terazi üzerinden verilen talimatlar

Terazi displayi üzerinde her defasında hangi operasyonların kullanılacağı hakkında verilen bir takım bilgiler.

Kullanım bölgesi sınırları

Bu alan içersinde kullanılan her terazi için kabul edilmiş ortalama bir düşme ivmesiyle kullanım mahallerini içine alan bölge.

Kullanım hataları maksimum sınırları

Bir cihazın sahada kullanılmaya başladığı anda yönetmeliklerde izin verilebilen hata sınırları.

Kullanma mahalli

Düşme ivmesinin sabit olarak alındığı ölçüler ve ayar labarutuvarınında içersinde bulunduğu coğrafi kon umuyla tanımlanan yere kurularak terazinin kullanıldığı yer.

Kurşun damga vurmak

Ölçme tekniği bakımından önem taşıyan kısımların ayarlarının bozulmamasını, bu kısmın değiştirilmemesini veya sökülmemesini emniyet altına almak için, genellikle metalik cisimler kullanılarak kurşun bir alet yardımıyla vurulan garanti damgası.

Kuru madde miktarı

Sıvı ve katı maddeden oluşan bir karışımın tüm kütlesinde bulunan katı kısmın yüzde olarak değeri.

Kurutma cihazi

Kurutma işleminin yapıldığı cihaz.

Kuvvet

Bir cismin kütlesi ile kazandığı ivmesinin çarpımından elde edilen fiziksel büyüklük.

Kuvvet birimi

Kuvvet için türetilmiş SI birimi Newton’dur.

Kuvvet kompensasyonu

Terazi üzerindeki yüke ait ağırlık kuvveti eşit büyüklükte fakat ters yönde bir kuvvetle dengelenir.

Kuvvet ölçü hücresi

Giriş büyüklüğü kuvveti, farklı bir çıkış sinyaline çeviren transdüser.

Kütle

Bir cismin iç özelliğini gösteren fiziksel bir büyüklüktür.Bir cismin hareket durumunda bir değişiklik yapıldığında cismin bu harekete karşı koymasıyla gösterdiği eylemsizliğini ve diğer cisimlere uyguladığı çekim kuvvetinde de belirten özelliğini kütle olarak tanımlarız.

Kütle birimi

Kütle fiziksel büyüklüğü uluslar arası birimler sisteminde (SI) bir temel büyüklüktür.Kütle temel birimi kilogramdır.

Kütle çekimi

Gravitasyon.

Kütle karşılaştırması

Bir cismin bilinmeyen kütlesiyle kütlesi bilinen standardı arasındaki kütle farkını tayin etmek.

Kütle komparatörü

Belli bir maksimum yüke kadar ve seçilmiş dar bir tartım alanı içersinde kütle karşılaştırmalarını yapabilen çok yüksek doğruluğu haiz terazi.

Kütle standardı

Diğer cisimlerin kütlelerini bulmak için kullanılan kütle biriminin biçimi.

Kütle sayacı

Başka ölçü aletlerini veya sıvının fiziksel özelliklerini kullanmadan akan bir sıvının kütlesini belirleyen ölçü aletidir.

Kütle standartları ve ağırlıklar hiyerarşisi

Ulusal kilogram protopine yani belirli bir cisme bağlı olarak kütle biriminin tanımlanması ve gerçekleştirilmesi.

Kütlesine göre sınıflandırma

Birbirlerinden ayırt etmeksizin, aynı cinsten olan cisimlerin kütlelerine göre verilen sınıflar içersinde düzenlenmesi.