Hardware

Elektronikte bir elektronik devrenin, tüm devre elemanları için kullanılan yada tüm aleti ifade eden İngilizce deyim.
Hacim ölçme
Katı cisimlerin hacmi farklı yollardan bulunabilir.
a) Geometrik biçimi basit olan bir cismin boyutları ölçülebilir ve geometrik boyut değerleri kullanılarak hacim hesaplanabilir.
b) Suyla dolu kalibre edilmiş bir ölçü silindiri içerisine batırılan cismin meydana getirdiği sıvı hacmindeki artma direk olarak ölçü silindiri üzerinden hacim olarak okunur.
c) Direk olarak taşırılan sıvı hacmini okumak yerine tartım yoluyla da hacim bulunabilir.
d) Arşimet prensibi uyarınca bir cismin hacmi iki farklı yoğunlukta (örn; hava ve su gibi) birbirlerini takip eden tartımlar sonucunda tayin edilir.

Halka ağırlık

Daha çok sürgü ağırlıklı terazilerde kullanılan halka biçimindeki ağırlık parçası.

Handshake

Alıcı ve gönderici arasındaki mesajlarla parelel ve seri interface’lerde veri akışı için kullanılan bir veya birden fazla özel kontrol devreleri.

Hareketlilik eşiği

Göstergenin okunabilecek bir sapmasına neden olan, yüklenmedeki en küçük değişim miktarı.

Hassas dolum

Otomatik terazilerde tartım sırasında belirlenen, dolum miktarına ulaşılması için doldurma veya dozajlama prosesinin sonunda doldurma kabına eklenen miktar.

Hassas dozajlama

Sürekli veya kesintili olarak yapılan bir madde akışını gravimetrik veya volumetrik olarak istenilen miktarlarda ayırma.

Hasta terazisi

Yataklı terazi

Hastane terazisi

Hasta yataklarının üzerine konduğu özel bir yük taşıyıcısına sahip olan terazi.Tıbbi tedavi sırasında yatan hastanın ağırlığının kontrolü için kullanılır.

Hareketlilik

Yükleme üzerinde yapılan küçük değişikliklerin gösterilmesi bakımından terazinin gösterdiği reaksiyon kapasitesinin belirtilmesi için kullanılan bir özelliği.

Hata sınırları sınıfları

Belirlenmiş hata sınırlarına göre ölçü aletlerinin veya standartlarının sınıflara ayrılması. Örneğin, OIML-20 Nolu yönetmeliğine göre ağırlıklar için E1,E2,F1,F2,M2 hata sınırlarına ait sınıflardır.
Hata sınırları,ölçme hataları için kullanılan sınır değerler
Ölçme hataları için belirlenmiş izin verilebilir (pozitif veya negatif) en yüksek sınır değerler.

Hava ile sönümleme

Sönüm sistemleri
Hava kabarcıklı tesviye aleti
Terazinin referans konumuna göre yaptığı açının büyüklüğünü ve doğrultusunu bir sıvı içersinde bulunan hava kabarcığının durumuna göre belli eden terazi üzerinde bulunan tesviye ölçü aleti.

Hava kaldırması

Hava içersinde bulunan bir cisme ağırlık kuvvetine ters yönde etki eden kaldırma kuvveti.

Hava yoğunluğu

Hava kaldırma düzeltmesinin bulunması için gerekli olan büyüklük.

Hayvan baskülü

Canlı hayvan tartımı için geliştirilmiş ve hayvanın nabız atışından veya hareket etmesinden göstergesinin mümkün mertebe etkilenmediği tartı aleti.

Hazır ambalaj

Hazır ambalajlar ayar kanunu kapsamıyla alıcıya ulaşmadan önce istenilen biçimde paket edilmiş ve içindeki miktar ambalaj bozulmadan yada tamamen açılmadan değiştirilemeyen ürünlerdir.

Hazır ambalaj kontrol tesisleri (HAK)

Hazır ambalajların dolum miktarlarının kontrollarını yapmak için yarı veya tam otomatik çalışır sistem.

Hazır ambalaj kontrolları

Hazır ambalaj dolum miktarının Hazır ambalaj standartalrına göre istenilen kontrolları.

Hazır ambalaj tüzüğü (HAT)

Almanya’da yetkileri ayar yasasına dayanarak verilmiş olan bir tüzüktür.Bu tüzük, imalatçı firma tarafından dolum miktarı belirlenerek alıcıya ulaşmadan önce ambalajlanması yapılan hazır paketlerin içersindeki ürünle ilgili esasları içerir.

Hidrolik kaldırmalı istifleyen tartı aleti

 Palet terazisi

Hidrolik kaldırmalı (pancar) kantarı

Yükleri denklemede bir hidrolik kaldırmalı ağırlık tertibatı kullanılarak yapılan kollu kantarlar tipinde sınır değer terazisi.

Hidrolik kaldırmalı köprülü tartı aleti

Tartılacak yükü sabit bir yerden kaldırılarak yük kabul tertibatı yardımı ile tartan terazi.

Hidrolik kaldırmalı düzenek

Bir hidrolik kaldırmalı kantarın bir veya birden fazla kaldırma koluna etki eden sürgü ağırlık parçalarından oluşmuş tartım tertibatı.

Hidrostatik terazi

Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin ölçülmesi ile sıvıların yoğunluğunun tayininde kullanılan terazi.

Hidroskopik tartı cismi

Hidroskopik tartı cismi, etrafında bulunan havanın nemini çekmek, devamlı kendi ağırlığının tartım sırasında artmasıona neden olur.

Histeresiz

İki fiziksel büyüklüğün birbirinin fonksiyonu olarak incelenmesinde,bağımsız olan büyüklüğe her iki durumda da aynı değerlerin verilmesine rağmen, incelenen büyüklüğün farklı ölçme değerlerinin edilmesidir.

Histeresiz düzeltme düzeneği

Ölçme aletindeki histeresisi kompense etmek için kullanılan düzenek veya önlem.

Hybrid tartı aleti

Bir kaldıraç sistemi üzerinden ağırlık kuvvetini küçülterek bir yük hücresi üzerine ileten elektromekanik tartı aleti.

IEC

International Elektrotechnical Commission, elektrotekniği ilgilenditen konulardaki sorunları çözümlemek için kurulmuş uluslararası standartlaştırma organizasyonu.

Isınma zamanı

Bir terazinin açılma anından itibaren termal dengesini buluncaya kadar geçen zaman.

ISO

International Organization for Standardization için kısaltma.Endüstriyel alanda kullanılan kavramların,ölçme metodlarının toleransların standartlaştırılması için faaliyetlerde bulunur.

Işıklı diyotlu gösterge

LED (light Emitting diyote).Işıklı diyot,luminesans diyot.Bir başka ışık kaynağına ihtiyaç olmadan okunabilen yüksek ışıma gücüne sahip,fahat relatif olarak fazla akım sarfiyatına neden olan diyotlardır.

Işıklı izdüşüm

Gösterge.Bir terazinin göstergesini mat bir perde üzerine büyütülerek düşürülmesi.

Işıklı sayısal gösterge

Parlayan rakamlardan oluşan dijital gösterge.Her rakam
- komplet sayı sembollerinden meydana gelebilir.
- tek tek segmentlerin bileşimlerinden oluşmuştur.
- noktalardan oluşan rasterden meydana gelmiştir.

İbre

Bir mekanik teraziye ait sabit skala üzerinde hareketli okuma işareti.

İbre ağırlık tertibatı/

Bir ibreli kol ve buna ait göstergeden meydana gelmiş,kaldıraçlı tartım düzeneği.

İbreli terazi

İbre ağırlık düzeneği kullanarak dengeye gelen terazi.

İbrenin gösterme alanı

Bir sapma terazisinin, sapma ağırlığına bağlı kolunun denge konumu etrafında gidip geldiği skala alanı.

İki alanlı terazi

İki farklı tartım aralığı için kullanılan terazi.

İki bıçaklı terazi

Aynı anda yük ve ağırlık parçalarını taşıyan,bir esas bıçakla ikinci bir bıçak üzerinde basit tek kollu terazi.

İkincil gösterge

Yedek gösterge

İlk muayene

Yeni alınan bir ölçü aletinin periyodik muayenelerine hazırlanması için yapılan metrolojik muayenesi.

İmalat şartları

Terazilerde yasalara göre uyulması gereken kurallar, yönerge ve standartlar.

İmpuls kompensasyonu

Puls genişliği modulasyonu

İnfrared kurutucu

Kurutma cihazı.

İntegrasyon prensibi

Elektromekanik terazilerde olduğu gibi bu prensibe uyarak ölçme değerini bulmak için belirli bir zaman içersinde aletin girişine gelen bütün değerler veya yapılan ölçümlerde alınan değerler üst üste toplanır.Ortalama değer ölçü aleti tarafından verilir.

İntegrasyon zamanı

Ölçü aletinin içersinde bir integrasyon işlemini yaparak bir ölçme değeri bulmak ve göstermek için geçen zaman.

İntegrasyon zamanını uzatma

İntegrasyon zamanını istenildiği gibi uzatmak için kullanılan düzenek.

İnterface

Bir elektronik sistemde bir çok birimin bir arada bağlandığı yada bir data kodunu diğer bir data koduna uyulmayan kablo.

İnterface, iki yönlü

Cihaza hem çıkış hem de giriş olarak taşıma yapan data transfer sistemi.

İnterpolasyon düzeneği

Gösterge üzerinde eşit oranlarda bölünmüş skalanın elle hiçbir müdahalede bulunmaksızın eşit olarak daha duyarlı skala bölüntülerine bölmek için denge indikatörüne sabit olarak bağlanmış düzenek.

İplik terazisi

Dokumada kullanılan tekstil malzemelri ve ipliklerin uzunluğu başına kütlesinin bulunması için kullanılan terazi.

İşlev hatasının tanınabilmesi (İHT)

Arıza nedeni anlaşılıncaya kadar, işlev bozukluklarının tanınabilmesi ve bunların sonucu ortaya çıkan yanlış ölçme değerlerinin bulunabilmesi için elektronik olarak çalışan ölçü aletinin özelliği.

İzleme kontrolları

Ölçü ve ayarlara ait kavram.Terazinin her an yapılabilen kontrolları.