Fark tartımı

Aynı dara ağırlığında, aynı terazi üzerinde yapılan iki tartım sonucunda bulunan kütle azalması veya çoğalması.

Fasılalı tartım için otomatik teraziler

Ürünün eşit olamayan kütlelerde tartımı aynı zamanda tek tek tartımların toplamı için kullanılan otomatik teraziler.

Fazla yük sınırlaması,kontrolü

Maksimum yük kapasitesini aşan durumları engelleyici ve aynı zamanda fazla yüklenmeye karşı yapı elemanlarını emniyet altına alan sınırlayıcı düzenek.

File

Bilgisayarda bir disket veya teyp gibi data kayıt ortamı üzerine yüklenmiş ve bir isim verilerek tutulan dosya.

Fiyat gösteren terazi

Fiyat gösteren veya hesap yapan bilgisayar sistemi ile bağlı olarak çalışan otomatik terazi.

Fiyat göstergesi

Otomatik terazilerde fiyat hesaplama gösterge tertibatı.

Fiyat yazıcı,fiyat gösteren terazi

Otomatik terazi,bilgisayar ve yazıcı sistemden oluşan tartı aleti.

Fiyatlı terazi

Üzerinde tartılanın ağırlığının yanısıra ücretini de gösteren göstergesi bulunan terazi.

Fiziksel tartma prensipleri

Fiziksel ölçme prensipleri dikkate alınarak tartma ikiye ayrılabilir:
1. Kütle karşılaştırması: Yüklere ait ağırlık kuvveti serbest veya monte ağırlık parçaları ile veya bir kaldıraç kolunda bulunan ve etkin olan kaldıraç uzunluğuna göre değişen bir ibre ağırlık kuvveti ile kompense edilecektir.
2. Kuvvet karşılaştırılması: Yüklere ait ağırlık kuvvetleri deformasyon veya elektromanyetik kuvvetler ile kompense edilir.

Fluoresans-gösterge

Fluoresans etkisi gösteren ışık tabakasının elektronlar tarafından aktive edilmesi ile çalışan segment veya matris gösterge.

Form yazıcı

Yazıcı cihazı.
Galvanik ayırma
Data transferinde,bilgi götüren alternatif gerilim kompenenti,gerilim denge akımları, yada ihtiyaç olarak kullanılmayan gerilimlerden ayıklanmak maksadıyla diğer bozucu doğru gerilim kompenentinden ayrılır.

Garanti damgasının bulunduğu yerler

Muayeneye tabi terazilerin, kullanıcı tarafından sökülmesine veya ayarlarının değiştirilmesine izin verilmeyen kısımlarının kontrol damgası ile damgalanmış olmaları gereklidir.

Gauss tartma metodları

Yük kefesinde tartılan cisimle ağırlık kefesindeki tartma ağırlığının ilk tartımdan sonra yerlerini değiştirmek suretiyle yapılan tartma metodu.

Gecikme hatası

Ölçme değerinin yavaş bir şekilde en son ayarlanan durumuna gelmeden önce okunması, basılması veya değerlendirilmesinden önce ortaya çıkan hata.

Genel ruhsat

Dahili resmi onay veya AB orijinal onayını almak için ölçü alaetlerinin tiplerine göre verilen genel ruhsat.

Geri tartma

Bir kütle değişiminin bulunduğu kimyasal veya termik reaksiyondan sonra numunenin tartımı.

Gerilim değişimleri

Şebeke geriliminin olması gereken gerilim değeri, örneğin 230 V. Etrafında oynaması.

Gerilim seçme düğmesi

Elektrikle çalışan cihazlarda mevcut şebeke gerilimine uygun besleme yapabilmek için kullanılan şalter.

Gerilme teli bulunan terazi

Ölçme büyüklüğü dönüştürücüsü titreşen bir telden ibaret olan elektromekanik terazi.

Gerilmiş band yatak

Terazi kolunun dönme eksenine dik olarak gerili bir metal band tarafından yataklanması.

GLP (Nitelikli Laboratuvar Uygulamaları)

Nitelikli laboratuar uygulamaları laboratuar kontrollarının organizasyon şeması ve şartları içinde planlanması, işleme konulması ve test edilmesi ile ilgilenmektedir.

Gösterge (display)

Sayıların veya harflerin üzerinde yazılı bulunduğu cihaza ait gösterim elemanı.

Gösterge (display) kararlılığı

Göstergede okunan değeri dışarıdan bir takım müdahalelerle yapay olarak kararlı hale getirme de kullanılan elektronik tertibat.

Gösterge (display) hatası

Göstergede içeriden veya dışarıdan gelen bozucu faktörler nedeniyle ortaya çıkan hatalar.

Göstergede hata (DIN 1319:Ölçme hatası)

Göstergede okunan ölçme değerinden ölçme büyüklüğüne ait gerçek değeri çıkararak bulunan fark.

Gram

Kilogramın binde birine gram (birim sembolü g) denilmektedir.

Gravitasyon

Tüm cisimlerin birbiri arasındaki kütle çekimi gravitasyon olarak adlandırılmaktadır.

Güç kaynağı kesilme ikazı

Geçici veya uzun süre akım kesilmelerini haber vererek yanlış bir ölçme değeri alınmasını önleyen tertibat veya ikaz.

Güvenirlilik

Belli bir zaman içersinde bir ölçü aletinin şartlarına uygun olarak çalışma fonksiyonlarını yerine getirme özelliği.

Güvenme aralığı

Bir ölçme değerinin xe ortalama değerinin verilen bir (1-&) olasılığı ile gerçek değerine yakınlığının bulunduğu aralık.